Aantal koeien & land: 70 melkkkoeien en 20 stuks jongvee.

Vanaf medio maart t/m medio november staan de koeien overdag buiten, in de zomermaanden juni t/m september staan ze ook ’s nachts buiten.

Aantal hectare: 55 hectare in eigendom, 10 hectare pachtgrond met Demeter-licentie van een oom.

Andere dieren: hond, kat, tien schapen Natuurgebied: weidevogelgebied het Skrok van
Natuurmonumenten.
Natuurbeheer: op alle weilanden is weidevogelbeheer, waaronder uitgestelde maaidatum en mozaïekmaaien; de meest voorkomende weidevogels zijn kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. De hazen profiteren ook van het weidevogelbeheer.

Vijf generaties natuurlijk boeren. Wytze Brandsma droomde er ooit van om in het buitenland te werken. Hij vond zijn geluk echter veel dichter bij huis: in het familiebedrijf op het Friese platteland met 70 melkkoeien. natuur. Het feit dat wij met de modernste technieken op een natuurlijke manier boeren, maakt dat wij een voorbeeldbedrijf zijn.” natuur. Het feit dat wij met de modernste technieken op een natuurlijke manier boeren, maakt dat wij een voorbeeldbedrijf zijn.”

Wytze vertelt u ook graag over Gras en kruiden.

 

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 30 30
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 25 25
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 27,83 27,83
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 42,8 42,8
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 30 30
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

5a Kruidenrijk grasland

1c Rustperiode 1 april-15 juni
3c plas-dras 15/2 tot 15 juni

1b Rustperiode 1 april -8 juni (wordt verlengd indien er nesten en/ of kuikens aanwezig zijn)

1l Voorbeweiden met rustperiode 1 mei-15 juni

1m Voorbeweiden met rustperiode 8 mei-22 juni

 

[Kwalificeert (nog) niet, maar wel belangrijk weidevogelbeheer]

8 verhogen slootpeil met 20 cm

 

 

 

2,2+ 2,53h pachtland

5,6

1

6,5

 

7,3

2,7

 

 

 

[4,9ha]

 

 

 

idem

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Rimmer Stoelinga Rimmer Stoelinga
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Sloten 10 km a gem. 2,5 mtr breed = 2,5ha Sloten 10 km a gem. 2,5 mtr breed = 2,5ha
Aantal natte elementen

 

Plasdras, verhoogd waterpeil    sloten Plasdras, verhoogd waterpeil    sloten
Aantal droge elementen

 

Geen geen
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 3,7% 3,7%
Aantal meters inheemse erfbeplanting ±250mtr ±250 mtr
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja ja

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

SOORTEN
Broedvogels
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Veldleeuwerik
boerenzwaluw
Torenvalk
Kerkuil
 
Wintervogels
Eend
Meerkoet
Waterhoen
Zwaan
Fuut
 
Kleine zoogdieren
Haas
Egel
Hermelijn
Wezel
Diverse muissoorten
BunzingW