Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 2,67 + opp. ecologische geschoonde sloten 2,67  + opp. ecologische geschoonde sloten
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Max. 112 Max. 112
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0 0
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 0 0
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) SNL-L: 0,6744 SNL-L: 0,6744
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-L (0,6744ha):
Poelen: 8 stuks a gem. 150m2=0,11ha
Houtwal en Houtsingel:0,26ha
Knotboomrijen:413 stuks*1 mtr breed*6 mtr (incl. 6 meter tussenruimte)= 0,4543ha
Elzensingel: 125m*1,5 mtr breed=0,01875ha
Knip- of Scheerheg: 252mtr*1,5 mtr breed:0,0378ha

Eigen landschapsbeheer bij locatie Odijk (0,996 ha):
Fruitbomen: 3 rijen van 190 mtr * 0,5 mtr breed = 0,0285 ha
Elzenhakhout: 220 mtr lang * 20 mtr breed = 0,44ha

Griend: 75*35mtr = 0,2625ha
Knotbomenrij: 1375 mtr * 1 mtr breed = 0,1375
Meidoornheg: 500 mtr * 2 mtr breed = 0,1ha

Andersoortige houtsingel of heg: 275 * 1 mtr breed = 0,0275

Eikenbos  op huiskavel (buiten het erf): 1ha

 

Ecologische geschoonde sloten: xxxx mtr lang*2mtr breed= xxxxha

 

 

 

0,11

0,26

0,2478

 

0,01875

0,0378

 

 

0,0285

 

0,44ha

0,2625

0,1375

0,1ha

0,0275

 

 

1ha

 

xxxxx

 

 

 

0,11

0,26

0,2478

 

0,01875

0,0378

 

 

0,0285

 

0,44ha

0,2625

0,1375

0,1ha

0,0275

 

 

1ha

 

xxxxx

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam nee nee
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Zie eerder in de tabel Zie eerder in de tabel
Aantal natte elementen

 

– Sloten: Ecologisch slootschonen met maaikorf gem. breedte 2m

-8 poelen

– Greppels nat/ vochtig van eind oktober tot eind mei.op huiskavel achter

– Sloten: Ecologisch slootschonen met maaikorf gem. breedte 2m

-8 poelen

– Greppels nat/ vochtig van eind oktober tot eind mei.op huiskavel achter

Aantal droge elementen

 

Zie eerder in de tabel Zie eerder in de tabel
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =2,67/60=4,45% excl. sloten =2,67/60=4,45% excl. sloten
Aantal meters inheemse erfbeplanting 1,5ha erf , minimaal 400 meter 1,5ha erf , minimaal 400 meter
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, 6 paar
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

Kerkuil (in bezette kast)

Steenuil (zit in kast in knotwilgen)

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Groenling
Winterkoning
Boomklever
Koolmees
Boomkruiper
Ekster
Holenduif
Roodborst
Merel
Huismus
Spreeuw
Buizerd (in bosje)
Torenvalk (broedt in kast)
Kievit
Scholekster
Meerkoet
Waterhoentje
Wintervogels
Staartmees
Zwartkop
 
Reptielen en amfibieën
Kikkers
Padden
Watersalamander
Ringslang
 
Dagvlinders
Koolwit
Citroenvlinder
Keizerlibel (‘mooie blauwe’) juffer
 
Kleine zoogdieren
Vleermuis
Egel
Haas
Konijn
Hermelijn
Wezel
Woelmuis
Veldmuis
Bruine rat
 
Overige vogel- en diersoorten
Putter
Vlaamse gaai
Buizerd
Torenvalk
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Vos
Ree


Waar vind ik deze boer?

Driebergen

https://dehondspol.nl/

H