Bedrijfsnaam: Koekkoek Harmannahoeve

Locatie: Harlingen

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling:

2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 17 17
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 1o ton per 3 jaar 10 ton per 3 jaar
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 17 17
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 29% 29%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen ANLb Geen ANLb
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-N:
Vochtig weidevogelgrasland met rustperiode min 22 juni

 

Extensief Beweiden

 

 

 

 

14,5 ha (w.v. ±2ha plas-dras staat)
2,5 ha

 

 

 

14,5 ha (w.v. ±2ha plas-dras staat)
2,5 ha

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Michiel de Vlas (Vogelwacht) Michiel de Vlas (Vogelwacht)
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Terp + (inheemse) erfbeplanting Terp + (inheemse) erfbeplanting
Aantal natte elementen

 

Sloten 2ha ecologisch slootschonen Sloten 2ha ecologisch slootschonen
Aantal droge elementen (op erf)

 

Hoogstamboomgaarden (12 a 15 stuks)

Boomsingels

Hoogstamboomgaarden (12 a 15 stuks)

Boomsingels

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =2ha sloten/59ha=3,3% =2ha sloten/59ha=3,3%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 750 mtr: 600 meter rondom erf + 150 meter oprijlaan 750 mtr: 600 meter rondom erf + 150 meter oprijlaan
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja (in oude schuur 4 a 5 paartjes) Ja

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels

Roek

Kauw

Roodborst

Winterkoning

Lijster

Merel

Mus

Witte kwikstaart

Bergeend

Boomklever

Boomkruiper

Spreeuwen

Meerkoet

Wilde Zwaan

Waterhoen

Kerkuil (2014)

Grutto, Veldleeuwerik (Hegewiersterfjild en huiskavel) Graspieper Kievit, Scholekster, Kluut

Watersnip

Wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, krakeend

Wintervogels

Ransuil

Ganzen

Smienten

Rosse grutto

Wulp

Reptielen en amfibieën

Watersalamander

Kikkers

Padden

Dagvlinders

Atalanta

Dagpauwoog

Koolwitje

Libellen

Kleine zoogdieren

Egel

Vleermuis

Hermelijn

Vos

Hazen

Wezel

Veldmuis

Rat

Spitsmuis

Overige vogel- en diersoorten

Grote bonte specht

Torenvalk

(Bruine) Kuikendief

Buizerd

Lepelaar

Overige natuur- en landschapswaarden

Orchideen (rietorchis, gele orchidee)

Waar vind ik deze boer?

Harlingen

waddenhoeve.nl

K