Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha)
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Drijfmest op 1e snee 20m3 per hectare vaste mest 15ton op 1e snee beweid (via potstal) Drijfmest op 1e snee 20m3 per hectare vaste mest 15ton op 1e snee beweid (via potstal)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0 0
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 0 0
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen ANLb

(Niet mogelijk)

Geen ANLb

(Niet mogelijk)

Oppervlakte (in ha) per pakket

 

o o
Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Gerda Aberkrom Gerda Aberkrom
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Geen ANLb

(Niet mogelijk)

Geen ANLb

(Niet mogelijk)

Aantal natte elementen

 

Sloten 6km, gem. 2,25m niet ecologisch geschoond
Aantal droge elementen (allemaal op erf)

 

Hoogstamboomgaard 12 a 13 bomen

Houtwal/ singel 50 meter met hazelaar, kardinaalsmutsen, bottelroos, waterwilg,  etc.

Hoogstamboomgaard 12 a 13

Houtwal/ singel 50 meter met hazelaar, kardinaalsmutsen, bottelroos, waterwilg,  etc.

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik
Aantal meters inheemse erfbeplanting Min. 600 mtr  Zie kaart in bijlage 1 Min. 600 mtr  Zie kaart in bijlage 1
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja (oude stal + wagenhuis) Ja (oude stal + wagenhuis)
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, 4 broedparen
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

Ijsvogel, grote bonte specht, vlaamse gaai, kerkuil, torenvalk


Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Huismus (kapschuur)
Kauw
Waterhoen
Meerkoet
Ekster
Roodborst
Winterkoning
Knobbelzwaan
Scholekster
Kievit
Grutto
nijlgans
boerenzwaluw
Wilde eend
koolmees
 
Wintervogels
Brandgans
Grauwe gans
 
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Groene kikker
 
Dagvlinders
Dagpauwoog
Koolwitje
atalanta
citroenvlinder
 
Kleine zoogdieren
vleermuis
Egel
haas
mol
veldmuis
spitsmuis
hermelijn
bruine rat
 
Overige vogel- en diersoorten
Buizerd
torenvalk
Lepelaar
Spreeuw
halsbandparkiet
zwarte kraai
slobeend
havik
grote zilverreiger


Waar vind ik deze boer?

Middenbeemster

B