De biodynamische melk van Zuiver Zuivel is nu extra goed voor boerenlandvogels!

Biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit. Onze boeren doen daar  nu een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf 2017 aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. Onze zuivel mag daarom vanaf die datum dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen.

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. “Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming Nederland daarom. De Zuiver Zuivel boeren zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen onze boeren voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Maatregelen die onze boeren nemen zijn: stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. En wat denk je ….. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered!

Samenvatting van de criteria

Voor bedrijven met weidevogels:

– Minimaal 20% van de percelen zwaar weidevogelbeheer via kruidenrijk grasland en/of vernatting, doorgroeiend naar 33% in vijf jaar. Hierbij geldt een rustperiode tot 15 juni.
– Behoud, beheer en indien nodig herstel bestaande landschapselementen inclusief sloten en greppels.
– Behoud openheid van het landschap. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij de aanplant van bomen en bosschages.
– Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.
– Legselbeheer op het gehele bedrijf
– Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter.

Voor bedrijven met overige natuurwaarden (buiten weidevogelgebieden):

– Minimaal 10% van de percelen bestaat uit kruidenrijk grasland en/of percelen waar sprake is van vernatting, eventueel doorgroeiend naar 15% in 5 jaar. Hier geldt een rustperiode tot 15 juni.
– Per bedrijf minimaal 3 % streekeigen landschapselementen groeiend naar 7 of 8 % in 5 jaar.
– Een van de opstallen is toegankelijk voor boerenzwaluw en geschikt om te broeden.
– Legselbeheer op het gehele bedrijf.
– Streekeigen erfbeplanting, minimaal 300 vierkante meter.

 

Onze biodynamische boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit. Daar doen ze nu een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en weidevogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

Al onze boeren vind je hier