Koeien & land: 55 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 1 stier; een mix van diverse koeienrassen zoals Blaarkop, Brown Swiss, Holstein en Zweeds Roodbont.

In de wei: begin april t/m november 75 hectare waarvan 25 natuurgrond van Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland.

Andere dieren op het bedrijf: honden, katten, 100 fokschapen, geiten, konijnen, kippen. Extra activiteiten: boerderij-camping, educatie voor basisschoolklassen.

Zowel de moeder als vader van Klaas zijn op een boerderij geboren maar zijn niet zelf boer geworden. Omdat oom Jaap van moederskant vrijgezel was en geen bedrijfsopvolger had, kreeg Klaas de kans om boer te worden. Vanaf 1980 is hij bij oom Jaap in het bedrijf gestapt. In 1990 ging oom Jaap met pensioen en sindsdien runt Klaas het bedrijf samen met zijn vrouw Linda. Hun oudste zoon Niels is de beoogde bedrijfsopvolger. Klaas Rodenburg: “Van jongs af aan was ik elk vrij uurtje bij mijn oom Jaap op de boerderij. En als ik niet vrij had, zat ik er stiekem ook. Ik heb het geluk gehad dat ik het bedrijf van hem kon overnemen. Het omgaan met de natuur en de beesten vind ik nog steeds het mooie van het boerenvak. Elk seizoen is anders. Wij zijn een hecht familiebedrijf. Iedereen helpt mee en heeft z’n eigen specialiteit. Pim is technisch aangelegd en repareert de machines. Menno houdt graag van schapen en geiten en Susanne vindt alles leuk. Dat Niels de bedrijfsopvolger wordt, wisten we al sinds hij twee is. Met zijn overalletje aan kroop hij het schapenhok in en kon ons aanwijzen welke ooi op het punt van bevallen stond.”

Klaas kan je ook meer vertellen over Ruimte en Modern.

 

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha)
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 66 66
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 56,1% 56,1%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 51 51
Oppervlakte (in ha) per pakket:

ANLb
ANLb pakket 5 Kruidenrijk Grasland
ANLb pakket 13 Botanische Waardevolle weiderand
ANLb pakket 4 Legselbeheer

SNL-Natuur
Vochtig weidevogelgrasland, bestaande uit:
-(kruidenrijk, rustperiode tot minimaal 15 juni)
-(kruidenrijk) extensief beweid
-intensief beweiden
-plas-dras

Particulier Natuurbeheer
– voorbeweiden (tot 8 mei, rustperiode tot 22 juni)
-(kruidenrijk, rustperiode tot minimaal 15 juni)
-extensief beweiden
-standweiden
-greppel-plas-dras

 

 

6,51

2,2
41

 

 

34,8

15,8
4,18
5,5

 

3,5

2,79

3,2
4,2
0,56

 

 

6,51

2,2
41

 

 

34,8

15,8
4,18
5,5

 

3,5

2,79

3,2
4,2
0,56

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam
Aanwezige landschapselementen Heggen Heggen
Aantal natte elementen Sloten: ruim 2700m Sloten: ruim 2700m
Aantal droge elementen Rietzoom aan Vroonmeer: 0,3ha
Rietbeheer Krommeniewoudpolder 0,5ha
Rietzoom aan Vroonmeer: 0,3ha
Rietbeheer Krommeniewoudpolder 0,5ha
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik
Aantal meters inheemse erfbeplanting
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja


Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Veldleeuwerik
Kemphaan
Krakeend
Slobeend
Kluut
Watersnip
Meerkoet
Wintertaling
Zomertaling

Wintervogels
Ganzen
Smienten

Reptielen en amfibieën
Zijn er wel, niet bekend welke

Dagvlinders
Zijn er wel, niet bekend welke

Kleine zoogdieren
Egels rondom huis
Hermelijn
Haas
Wezel
Diverse muizensoorten

Overige vogel- en diersoorten
Torenvalken rondom boerderij
Buizerd en Havik (broedend bij Staatsbosbeheer)
Kerkuil in stroschuur (kast)

Overige natuur- en landschapswaarden
140 knotbomen verwerkt in singel
Enkele oude knotbomen
Sloten (op huiskavel worden deze ecologisch geschoond)
Rietzomen


Waar vind ik deze boer?

Uitgeest

www.rodenburghoeve.nl

F