Koeien & land: 80 melkkoeien, 30 stuks jongvee, 53 hectare grasland.
Andere dieren: hond, katten, kippen Extra activiteiten: excursies voor schoolklassen, kinderfeestjes

René kan u ook vertellen over Bodemleven en Biodiversiteit.


Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 15,537 ha excl. Voorbeweiden 15,537 ha excl. Voorbeweiden
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 112 112
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 15,525ha incl. Voorbeweiden 15,525 ha incl. Voorbeweiden
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 29,29% 29,29%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 50,3 50,3
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

13c Botanisch waardevol grasland
5 Kruidenrijk grasland rand A

 

1l/ 1m Voorbeweiden met rustperiode 1 mei – 15 juni +

8 mei – 22 juni [telt wel mee, van belang voor Weidevogel mozaïek, i.c.m. met groot oppervlak zwaar beheer bij buurboeren, zie ook figuur 2]

 

4 Legselbeheer  34,86ha (telt niet mee)
2Kuikenstroken (last-minute beheer op Legselbeheer tussen 0,5 en 1ha) (telt niet mee)

 

 

 

3,5724

1,2525

 

10,7

 

 

 

 

 

 

(0,5-1)

 

 

 

3,5724

1,2525

 

10,7

 

 

 

 

 

 

(0,5-1)

 

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Jankie Verhoeven Jankie Verhoeven
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Knotboomrijen en sloten Knotboomrijen en sloten
Aantal natte elementen

 

24 km sloot * gem. 1,75mtr=4,2ha

Elk jaar ecologisch geschoond, om en om op kant met maaikorf

24 km sloot * gem. 1,75mtr=4,2ha

Elk jaar ecologisch geschoond, om en om op kant met maaikorf

Aantal droge elementen

 

Knotbomenrijen 0,0113ha Knotbomenrijen 0,0113ha
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik (incl. sloten) 8% 8%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 150 Knotbomen (zitten in ANLb, zie boven)
Hoogstamfruitbomen 6 a 7 bomenHeggen rondom huis
150 Knotbomen (zitten in ANLb, zie boven)
Hoogstamfruitbomen 6 a 7 bomenHeggen rondom huis
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja (15-20 broedparen)

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig:

Broedvogels (
Huiszwaluw (deklat zijschuur hoeve)
Holenduif
Winterkoning Roodborstje
Koolmees
Pimpelmees (1x nestkast op erf)
Huismus
Spreeuw
Meerkoet
Waterhoentje
Fuut
Grutto
Veldleeuwerik
Scholekster
Kievit
Tureluur
Wilde Eend
Graspieper
Merel
Zwarte Kraai
Groenling
Tjiftaf
 
Wintervogels
Smienten
Weinig ganzen (soms in de zomer Grauwe ganzen)
 
Reptielen en amfibieën
Groene Kikkers
Watersalamander
Libellen
Heidekikker
Stekelbaars
Bruine kikker
Am. rivierkreeft
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Citroenvlinder
Atalanta
 
Kleine zoogdieren
Egel
Mol
Haas
Spitsmuis
Veldmuis
Bisonrat
Rat
Hermelijn
Wezel
Bunzing
 
Overige vogel- en diersoorten
Witte Kwikstaart
Nijlgans
 
Overige natuur- en landschapswaarden
ReeWaar vind ik deze boer?

Hoeve Catharine Elisabeth, Noordeloos

R