Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 16,58 16,58
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Geen mest toegestaan, wel beweiding Geen mest toegestaan, wel beweiding
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Geen beheer specifiek voor weidevogels. Wel natuurbeheer op 18,2 ha Geen beheer specifiek voor weidevogels. Wel natuurbeheer op 18,2 ha
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 18,2% 18,2%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen ANLb (mogelijk) Geen ANLb (mogelijk)
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

Natuurbeheer bij terreinbeherende organisaties:
Wisentbos (Staatsbosbeheer)

Greppelveld (Flevo Landschap)

 

 

 

6,58

10

 

 

 

6,58

10

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam geen geen
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Sloottaluds en (solitaire) bomen op dammen. Sloottaluds en (solitaire) bomen op dammen
Aantal natte elementen

 

Taluds van sloten op huiskavel: maaisel afvoeren in juni (taluds) en september

Breedte taluds  1m * 8

Taluds=3,84ha

Poel op erf: 15×20 mtr met rietkraag = 0,03ha

Taluds van sloten op huiskavel: maaisel afvoeren in juni (taluds) en september

Breedte taluds  1m * 8

Taluds=3,84ha

Poel op erf: 15×20 mtr met rietkraag = 0,03ha

Aantal droge elementen

 

Op dammen (10 stuks, 3x6mtr) )in sloten (solitaire) bomen= 10*100m2=0,1ha Op dammen (10 stuks, 3x6mtr) )in sloten (solitaire) bomen= 10*100m2=0,1ha
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 3,97/91ha=4,4 % 3,97/95ha=4,1 %
Aantal meters inheemse erfbeplanting Ruim 1100 meter Ruim 1100 meter
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Nee, stal is waarschijnlijk te licht Nee
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Nee
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

 

 

Huiszwaluw op buitenmuur studentenverblijven

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Huiszwaluw
Kerkuil (kast, 1 van de twee kasten bezet)
Heggemus
Lijster
Merel
Koekoek
Grote bonte specht
Roodborst
Holenduif
Winterkoning
Koolmees
Pimpelmees
Meerkoet (greppelveld)
Wilde eend (greppelveld)
Vlaamse gaai
Zwarte Kraai
 
Wintervogels
Veldleeuwerik, onbekend of er broedgevallen zijn
 
Reptielen en amfibieën
Bruine kikker
Pad, soort onbekend
Watersalamander (in poel)
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
Argusvlinder
 
Kleine zoogdieren
Steenmarter (in schuur)
veldmuis
spitsmuis
(bruine) ratten
wezel
Egel
Haas
Vleermuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Torenvalk
Buizerd
IJsvogel
 
Overige natuur- en landschapswaarden
Vos


Waar vind ik deze boer?

Dronten

https://warmonderhof.nl/

W