Koeien & land: 40 melkkoeien, 30 stuks jongvee, 36 hectare grasland.

Andere dieren: twee honden, katten, pony.

Extra activiteiten: adopteer een koe, open dagen, schooleducatie, excursies, huisverkoop van vlees

Durk vertelt u graag  meer over Bodemleven en Moedermelk.

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 0  ha 4,1 ha
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 0 0
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0 4,1
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 10% 10%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 1,6793

 

1,6793

 

Oppervlakte (in ha) per pakket

 

ANLb:

13c Botanisch waardevol grasland
(wordt voor 15 juni gemaaid)

 

Eigen beheer:

Botanisch waardevol grasland eigen beheer (bovengronds uitrijden)

(wordt voor 15 juni gemaaid)

 

 

 

 

1,6793

 

 

2,3409

 

 

 

 

1,6793

 

 

2,3409

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Geen Geen
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Boomsingels en solitaire bomen + sloten die ecologisch geschoond worden Boomsingels en solitaire bomen + sloten die ecologisch geschoond worden
Aantal natte elementen

 

Sloten: 7800 meter wordt ecologisch geschoond, waarvan 400 mtr max. 1x per 2jaar

Opp: 7800 * 1,5m = 1,17ha

 

1564 meter sloot wordt niet geschoond ivm boomrijen

Sloten: 7800 meter wordt ecologisch geschoond, waarvan 400 mtr max. 1x per 2jaar Opp: 7800 * 1,5m = 1,17ha

 

1564 meter wordt niet geschoond ivm boomrijen

Aantal droge elementen

 

7 Boomwallen, m.n. elzensingels: 1739 mtr * 5 mtr breed = 0,87ha

Solitaire bomen: 12 stuks a 100m2=0,12ha

7 Boomwallen, m.n. elzensingels: 1739 mtr * 5 mtr breed = 0,87ha

Solitaire bomen: 12 stuks a 100m2=0,12ha

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 2,16/41,33ha=5,3% 2,16/41,33ha=5,3%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 150mtr op en rondom erf, soorten:

Beuken, berk, wilg, eiken, haag, vlierbessen, struweel, meidoorn

 

Rondom voorzijde/ woongedeelte  bij oprijlaan: vlinderstruiken, kastanje, meidoorn

150mtr op en rondom erf, soorten:

Beuken, berk, wilg, eiken, haag, vlierbessen, struweel, meidoorn

 

Rondom voorzijde/ woongedeelte  bij oprijlaan: vlinderstruiken, kastanje, meidoorn

Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, oude stal Ja
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

Uilenkast, bezet door kerkuil

Torenvalk, WezelDeze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Kerkuil
Ekster
Spreeuw
Mus
Winterkoning
Roodborst
Roeken ws.
Kraai
Wellicht witte kwikstaart
Wilde eend
Waterhoen
Tureluur (incidenteel)
Nijlgans
Koolmees
Reiger
 
Wintervogels
Ganzen (incidenteel)
 
Reptielen en amfibieën
Bruine Kikker
Groene Kikker
Padden
Hagedis
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Blauwtjes
 
Kleine zoogdieren
Haas
Wezel
Vleermuis
Egel
Bunzing
veldmuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Fazant (incidenteel)
Vos
Reeën
 
Overige natuur- en landschapswaarden
Takkenbulten (2x)


Waar vind ik deze boer?

Obio, Drachten
www.obio.nl

D