Bedrijfsnaam: Melkveehouderij van Swieten V.O.F.

Locatie: Stompwijk

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 32 32
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 32 32
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 37% 37%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 0 0
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-N Vochtig weidevogelgrasland (N13.01)

 

 

32

 

 

32

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1):
Aantal natte elementen 2 ha (drassige bermen) 2 ha. (drassige bermen)
Aantal droge elementen 5 geriefhoutbosjes tussen 100 en 200m2

60% sloten gebaggerd met baggerspuit
sclootschonen jaarlijks 10% met maaikorf

5 geriefhoutbosjes tussen 100 en 200m2

60% sloten gebaggerd met baggerspuit
sclootschonen jaarlijks 10% met maaikorf

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 0.25% 0.25%
Aantal meters inheemse erfbeplanting Hoogstamboomgaard 20x30m=600m2
rondom erf singels met o.a. els ±250 mtr
Hoogstamboomgaard 20x30m=600m2
rondom erf singels met o.a. els ±250 mtr
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) ja ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) ja ja

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Kievit

Grutto

Tureluur

Scholekster

Wilde eend

Kuifeend

Meerkoet

Canadese Gans

Slobeend

Krakeend

Huismus

Boerenzwaluw

Spreeuw

Roodborst

Merel

Koolmees

Winterkoning
 
Wintervogels
Roodborst

Turkse tortel

Kauw

Gaai

Bonte specht

 
Reptielen en amfibieën
Salamanders

Ringslang

Kikkers

Padden

 
Dagvlinders
Citroenvlinder

Dagpauwoog

Koolwitje

Atalanta

Kleine vos

 
Kleine zoogdieren
Egels

Muizen

Wezels

Hermelijnen

Vleermuis

Woelrat

Bruine rat (beperkt)

Haas

 
Overige vogel- en diersoorten
Sperwer

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Ooievaar

Vos

 

Waar vind ik deze boer?

Stompwijk

V