Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 87,5 87,5
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 116 118
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 44,5 44,5
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 47 47
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 56 56
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

ANLb      (20ha Onnerpolder, Huiskavel 28ha)
Zwaar beheer

Legselbeheer
Plas-dras (0,5ha Onnerpolder)
Plas-dras (0,3hahuiskavel)

Part. NB (18,5ha)
Nat Weidevogelgrasland
max. 5ha voorbeweiden

 

SNL-N (Groninger Landschap) (13,5130ha)
Voorbeweiden met 1,5 GVE m.i.v. 1/4, maaien 1/7

 

 

16,5

41

0,5

0,3

 

 

18,5

 

 

 

13,5

 

 

16,5

41

0,5

0,3

 

 

18,5

 

 

 

13,5

 

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Sierd Bron Sierd Bron
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Sloten nog opmeten Sloten nog opmeten
Aantal natte elementen

 

Slootschonen met maaikorf (geen ANLb contract) nog opmeten! Schouwsloot 2,5km Slootschonen met maaikorf (geen ANLb contract)
Aantal droge elementen

 

nee nee
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik Sloten nog opmeten Sloten nog opmeten
Aantal meters inheemse erfbeplanting 170 170
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Boerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja JaDeze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Gele Kwikstaart
Graspieper
Grutto
Kievit
Krakeend
Scholekster
Tureluur
Veldleeuwerik
Wilde Eend
 
Erf
Boerenzwaluw
Houtduif
Huismus
Witte kwikstaart
Merel
Boomklever
Roodborst
Winterkoning
 
Sloot
Meerkoet
Waterhoen
 
Wintervogels
Brandganzen
Kolganzen
Grauwe Ganzen
 
Reptielen en amfibieën
Kikkers
Watersalamander
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
Citroenvlinder
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Konijn
Steenmarter
Bunzing
Das (incidenteel)
Mol
Veldmuis
Spitsmuis
Rat
Vos
Ree
 
Overige vogel- en diersoorten
Zeearend (achterin bij grond Gronings Landschap)
Buizerd
Torenvalk
KerkuilWaar vind ik deze boer?

Onnen

http://www.wilmaserf.nl/

 

B