Koeien & land: 80 melkkoeien, 70 stuks jongvee, 85 hectare.

Andere dieren: 2 honden, 2 katten, 30 kippen, 40 fokschapen.

Extra activiteiten: boerencamping, huisverkoop van vlees, educatie, accommodatie voor schoolkampen en bijzonder vergaderen.

Jeroen  kan u ook meer vertellen over Antibiotica, Hoorns en Stro.

 

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 24,73 24,73
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Max. 6 ton Max. 6 ton
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 24,73 24,73
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 30,5% 30,5%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) geen geen
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-N
Vochtig weidevogelgrasland rustperiode 1 april – 15 juni

 

Eigen beheer
Dijken: plas-dras worden niet gemaaid, extensief beweiden hele jaar door met schapen: 8 schapen (8*0,15=1,2 GVE) op 1,03ha

Pacht particulier: 15 juni maaien of voorbeweiden (6 kalveren) of in combinatie

 

 

 

 

23

 

 

1,03

 

 

0,7

 

 

 

23

 

 

1,03

 

 

0,7

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam geen geen
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): ‘zie natte elementen’ ‘zie natte elementen’
Aantal natte elementen

 

0,5ha Sloten worden niet gesloot (rondom percelen ‘de Blokkers’

0,3 ha Rietkragen (beheerd door Waterschap) gefaseerd maaien

0,5ha Sloten worden niet gesloot (rondom percelen ‘de Blokkers’

0,3ha Rietkragen (beheerd door Waterschap) gefaseerd maaien

Aantal droge elementen

 

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 1% 1%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 610 mtr 610 mtr
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja (in oude potstal) Door aanpassingen in stal is het vraag hoe de boerenzwaluwen hierop zullen reageren
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja

 

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Huiszwaluw (in nok woonhuis)
Holenduif
Huismus
Roodborst
Winterkoning
Koolmees (nestkast)
Merel
Zwarte Kraai
Meerkoet
Waterhoen
Wilde eend
Kuifeend
Kievit
Grutto
Tureluur
Scholekster
Witte Kwikstaart
Slobeend
 
Wintervogels
Grauwe gans
Nijlgans
Kolgans
Brandgans
Grote Zilverreiger
Smient
 
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Kikkers
Padden
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
Argusvlinder
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Veldmuis
Spitsmuis
Bruine rat
Hermelijn
Wezel
 
Overige vogel- en diersoorten
Blauwe reiger
Torenvalk
Buizerd
 
Overige natuur- en landschapswaarden
RietorchisJ