Koeien & land: 50 melkkoeien, 25 stuks jongvee, 40 hectare land.

Andere dieren: geiten, kippen, katten.

Extra activiteiten: excursies, adopteer een koe.

Armando vertelt u graag over Voeding en Kalfje bij de Koe.

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) * 3,6ha 3,6ha
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Alleen vanuit beweiding (1,4ha SNL-N) Alleen vanuit beweiding (1,4ha SNL-N)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 1,4

[Geen specifiek weidevogelbeheer]

 

1,4

[Geen specifiek weidevogelbeheer]

 

Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 5,8% 5,8%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 1,143 (excl. SNL-Natuur) 1,143 (excl. SNL-Natuur)
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-Natuur (Utrechts landschap) na 15 juni maaien

 

ANLb (1,143ha totaal):

Hakhoutbeheer:
elzensingel en knotbomenrij (30 stuks): 430 mtr *2 mtr breed= 0,086ha

houtwal en houtsingel: 0,0609ha
Totaal singels: 0,0922ha

Poel: 0, 0653
13c Botanisch waardevol grasland 0,8384 ha

 

Buiten ANLb (1,735ha totaal):
Solitaire bomen 30 stuks a 100m2=0,3ha

Bosje:10*15 mtr=0,015ha

 

Ecologisch slootschonen: 7000mtr lang*2mtr breed=1,4ha

 

Overstaand riet: 100 mtr * 2 mtr breed: 0,02ha

 

 

1,4 ha

 

 

 

 

0,086ha

0,0609ha

0,0922ha

 

0,0653ha

0,8384ha

 

 

0,3ha

0,015ha

 

1,4ha

 

 

0,02ha

 

 

1,4ha

 

 

 

 

0,086ha

0,0609ha

0,0922ha

 

0,0653ha

0,8384ha

 

 

0,3ha

0,015ha

 

1,4ha

 

 

0,02ha

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam geen geen
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Knotboomrij, Houtwal en (hout)singels, solitaire bomen. Knotboomrij, Houtwal en (hout)singels, solitaire bomen.
Aantal natte elementen

 

Sloten ecologisch geschoond met maaikorf: 7000 meter slootvuil wordt gecomposteerd op het land Sloten ecologisch geschoond met maaikorf: 7000 meter slootvuil wordt gecomposteerd op het land
Aantal droge elementen

 

Zie ANLb + buiten ANLb

1 sloot met veel riet wordt 100 meter overstaan.

Zie ANLb + buiten ANLb

1 sloot met veel riet wordt 100 meter overstaan.

Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =2,04/40,4ha=5,1% =2,04/40,4ha=5,1%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 18o [diverse houtsingels die in ANLb zitten grenzen direct aan erf]

 

180 [diverse houtsingels die in ANLb zitten grenzen direct aan erf]

 

Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)
*Exclusief slootbeheerDeze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Houtduif
Koolmees
Pimpelmees
Roodborst
Winterkoning
Huismus
Merel
Spreeuw
Zwarte Kraai
Waterhoen
Wilde eend
Kievit
Nijlgans
Holenduif
Witte kwikstaart
Boomklever
 
Wintervogels
Grote bonte specht
Groene specht
Roek
Zeearend (tussen schapen)
 
Reptielen en amfibieën
Bruine kikker
Groene kikker
Watersalamander
 
Dagvlinders
Koolwitje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Atalanta
 
Kleine zoogdieren
haas
egel
ree
vos
marterachtigen
veldmuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Torenvalk
Buizerd
Zilverreiger
Meeuwen
Zwaan
Boomvalk
Blauwe reiger
Rode wouw
Sperwer
Havik
Bosuil (in naburig bos)


A