Koeien & land: In de grupstal staan 25 melkkoeien met kalfjes.
42 hectare land.
Andere dieren op het bedrijf: Op het erf lopen de kippen met hun kuikens en de honden en katten.
Over het hek kijken drie paarden nieuwsgierig naar wat er allemaal op de boerderij gebeurt. In de veldschuur staan honderd schapen die in februari lammetjes krijgen.

Natuurbeheer: In samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Waterland, hebben wij natuurprojecten ontwikkeld. In deze serie komen de volgende onderwerpen aan bod: – mooiland-hooiland – terrastaluds – bloemrijke slootkanten – de poel – weidevogelbescherming.

Albert Hoeve: “Ik ben Albert Hoeve en ik woon en werk op de biologisch-dynamische boerderij de StadsHoeve in Zunderdorp. Zunderdorp ligt aan de rand van Amsterdam. Rondom de boerderij ligt 42 hectare land. Dat is net zoveel als 80 voetbalvelden bij elkaar. Je kunt je dus voorstellen dat er hier enorm veel is te zien en valt te ontdekken. Ik ben samen met mijn gezin inmiddels de vijfde generatie die dit familiebedrijf runt.
Ons gezin bestaat, naast mijzelf, uit mijn vrouw Angela, onze dochter Martine en onze zoons Ruben, David en Boris. De StadsHoeve is een typische Noord-Hollandse stolpboerderij. De boerderij is in 1861 gebouwd door mijn betovergrootvader Teunis Hendrikszoon Hoeve. In 1986 ben ik op de StadsHoeve gaan werken. Eerst onder de hoede van mijn vader Hendrik, enkele jaren later geheel zelfstandig.”

Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

Type bedrijf: bedrijf met overige natuurwaarden

Natuurinvulling 2016
2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 4,56ha excl. 4ha voorbeweiden 6,56ha excl. 4ha voorbeweiden
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Part natuurbeheer per jaar 10 ton

Ruige mest meeste 10-15 ton  rest drijfmest

Part natuurbeheer per jaar 10 ton

Ruige mest meeste 10-15 ton  rest drijfmest

Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0 (wel 4ha voorbeweiden) 0 (wel 4ha voorbeweiden)
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 8,2% 14,3%

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
boerenzwaluw
Kerkuil (2 kasten)
Krakeend (Part NB)
Tureluur (Part NB)
Zwaan
Kievit
Scholekster
Grutto
Fazant
Houtduif
Turkse Tortel
Winterkoning
Koolmees
Roodborst
Mus
Merel
Ringmus
Heggemus
Meerkoet
Waterhoen
Bergeend
Ekster
  
Wintervogels
Kolganzen
Nijlgans
Brandgans
Grauwe gans
 
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Rugstreeppad
Bruine Kikker
Brulkikker
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
Citroenvlinder
 
Kleine zoogdieren
Hermelijn
Haas
Egel
Vos
Veldmuis
Spitsmuizen
Gewone rat
Vleermuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Buizerd
Torenvalk
Bruine kiekendief

Waar vind ik deze boer?

Zunderdorp

F