30 hectare waarvan 16 hectare eigen grond, 7 hectare pachtgrond van particulieren en 7 hectare pachtgrond van Natuurmonumenten 30 hectare waarvan 16 hectare eigen grond, 7 hectare pachtgrond van particulieren en 7 hectare pachtgrond van Natuurmonumenten Andere dieren: twee honden, vier katten, tachtig kippen, twee varkens.

Natuurgebied: in Eemnes ligt een weidevogelgebied waar Het Derde Erf vijf hectare vogeltjesland onderhoudt met begrazing en het bemesten met ruwe potstalmest.

Natuurbeheer: slootkantenbeheer, weidevogelbescherming, fruitbomen, paddenpoel, uilenkasten

Extra activiteiten: zorgboerderij, vergaderruimte in de schaapskooi, klompenpad, boerengolf, arrangementen, verkoop van vlees en eieren, groenteabonnementen.

Joop Wantenaar: “Ik heb niet anders geweten dan dat ik boer zou worden. Vanaf het moment dat ik kon lopen, hobbelde ik achter mijn vader aan mee naar de koeien. In 1992 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen en zes jaar later heb ik het omgeschakeld naar biologisch.”

Joop kan u ook veel vertellen over flora en fauna en gemengde bedrijfsvoering.

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 12,1147 16,1147
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Weidevogels: 8,6326ha
Akkervogels:2,5
Weidevogels: 8,6326ha
Akkervogels:6,5
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 33,7% 43,55%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 5,0197 5,0197
Oppervlakte (in ha) per pakket

ANLb

13c Botanisch waardevol Grasland 4,1326ha

12b Ecologisch Slootschonen (5914 mtr * gem. slootbreedte van 1,5 m = 0,8871ha

 

SNL-Natuur
18 Kruidenrijke Akker 5,5ha
N13.o1 Vochtig Weidevogelgrasland (maaien na 22/6)

 

 

 

 

4,1326

0,8871
2,5
4,5

 

 

 

4,1326

0,8871
6,5

4,5

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam IVN + Weidevogelgroep de Wulp IVN + Weidevogelgroep de Wulp
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Elzensingel 100 mtr*2 mtr breed = 0,02ha

Solitair: 4 knotbomen (400 m2 = 0,04ha)

Knotwilgenrij 100 meter (10 jaar oud, niet geknot) (100*2mbreed = 0,02ha)

Elzensingel 100 mtr*2 mtr breed = 0,02ha

Solitair: 4 knotbomen (400 m2 = 0,04ha)

Knotwilgenrij 100 meter (10 jaar oud, niet geknot) (100*2mbreed = 0,02ha)

Aantal natte elementen

 

Paddenpoel op erf 10×15= o,015ha

Sloten: 5914mtr*1,5mtr breed = 0,8871ha

Paddenpoel op erf 10×15= o,015ha

Sloten: 5914mtr*1,5mtr breed = 0,8871ha

Aantal droge elementen Zie ‘Aanwezige landschapselementen’ Zie ‘Aanwezige landschapselementen’
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =0,9821/33ha=3% =0,9821/37ha=2,7%
Aantal meters inheemse erfbeplanting Minimaal 250 meter Minimaal 250 meter
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, al jaren 1 paar
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk) Kerkuil in stal, komt niet in kast

Steenuil, broedend in kast

In 2e steenuilenkast broedt spreeuw

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Kerkuil
Huismus
Steenuil
Merel
Winterkoning
Koolmees, pimpelmees,
Holenduif
Roodborst
Kievit
Meerkoet
Waterhoen
Houtduif
Staartmees
Boomkruiper
Boomklever
Zwaan
 
Wintervogels
Smient (incidenteel)
(grauwe) Ganzen (geen grote groepen)
 
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Groene kikker
Bruine Kikker
Padden
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Citroenvlinder
Atalanta
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Mol
Bruine rat
Spitsmuizen
Veldmuis
Vleermuis
Marterachtigen, onbekend
 
Overige vogel- en diersoorten
Gele kwikstaart
Putter (op distels in land)
Scholekster
ooievaars
Buizerd
Vlaamse gaai
ekster
zwarte kraai
turkse tortel
kauw
zilverreiger
blauwe reiger
Havik
Torenvalk
Sperwer
Vos
Ree

 

Waar vind ik deze boer?

Soest

F