Jurre de Vos

Koeien & land: 38 hectare, 35 melkkoeien, 22 jongvee, 1 stier.
Andere dieren: 1 hond, 3 katten, 60 kippen, 2 varkens, 1 pauw.
Extra activiteiten: boerderijwinkel, wandelpad, rondleidingen, kinderwerkkampen, ontvangst- en vergaderruimte.

Jurre kan jou meer vertellen over: gemengd bedrijf, zorgboerderij en natuur-inclusieve landbouw

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 0 ha grasland + landschapselementen + 0,35 ha bosje bomen buiten erf 3,63 ha grasland + 0,35 ha bosje bomen buiten erf
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 112 kg stikstof 112 kg stikstof
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 10 10
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 10 10
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen ANLb Geen ANLb
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

Kruidenrijk grasland gemaaid na 15 juni (zie figuur 7, bijlage 1)

Extensieve graslandstrook (zie figuur 3, bijlage 1)

De strook wordt voor 15 juni extensief beweid of voorbeweid

 

 

 

0

 

0

 

 

3,03

 

0,6

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Natuurwerkgroep Zuidwolde (toekomst)
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): -Bosje met Poel (0,355ha)

-Sloten, beken en vaarten met Natuurvriendelijke oevers, poelen en vijvers (0,4734ha sloot, 0,0856ha moeras)
– Solitaire bomen (0,3ha)
– Extensieve graslandstrook (0,354ha)
– Houtwallen, singels en hagen (0,12ha)
– Bloemstrook (0,012ha)

 

Meetellende erfbeplanting: Boomwal van bedrijf naar percelen (naast kavelpad) 90 mtr*6 mtr breed = 0,054ha

-Bosje met Poel (0,355ha)

-Sloten, beken en vaarten met Natuurvriendelijke oevers, poelen en vijvers (0,4734ha sloot, 0,0856ha moeras)
– Solitaire bomen (0,3ha)
–  Extensieve graslandstrook (0,354ha)
– Houtwallen, singels en hagen (0,12ha)

– Bloemstrook (0,012ha)

 

Meetellende erfbeplanting: Boomwal van bedrijf naar percelen (naast kavelpad) 90 mtr*6 mtr breed = 0,054ha

Aantal natte elementen

 

Zie boven Zie boven
Aantal droge elementen

 

Zie boven Zie boven
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =1,436/36,4=3,9% =1,382/36,4=3,9%
Aantal meters inheemse erfbeplanting ±1,5 ha ±1,5 ha
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja Ja
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

 

Grote bonte specht, Groene Specht,

Raaf

Torenvalk

Buizerd

Grote bonte specht, Groene Specht

Raaf

Torenvalk

Buizerd

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Mussen
Spreeuwen
Merel
Holenduif
Roodborstje
Winterkoning
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Nog aan te vullen
Heggemus
Ringmus
Kerkuil (<2015)
Reiger
Reptielen en amfibieën
Ringslang (met nest)
Kikkers
Padden
Kikkers
Levendbare hagedis
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Steenmarter
Vos
Reeën
Veldmuis
Bosmuis
Spitsmuis
Rat
 
Overige vogel- en diersoorten
Witte kwikstaart
Gele Kwikstaart
Buizerd
Brandgans
Geelgors

 

Waar vind ik deze boer?

Echten

https://naoberhoeve.nl/

N