Sybren Hartmans, Jan Brandsma en Thomaske Stoffelsma

Koeien & land: 50 melkkoeien, 20 stuks jongvee, 55 hectare grasland en 2 hectare graan
Andere dieren: kippen, geiten, minivarkens, bijen met imker, kat
Extra activiteiten: open dagen, zorgboerderij, kaasmakerij, agrarisch natuurbeheer

Ze vertellen je graag wat over Jaargetijden en Tarwe

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 7,9 7,9
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 7,4 7,4
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 13,5 13,5
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 7 0,2
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-A Bonte weiderand 5 mtr breed (v.a. 2017 niet meer in begrenzing ANLb)

 

ANBl:

Houtwal/ Singel    3147mt x gem. 5 meter kroonbreedte

 

Buiten ANLb

Nog flink stuk eiken/ elzensingels!  Min. 4ooo mtr.  x gem. 5 meter kroonbreedte = minimaal:

Solitaire bomen: 5 stuks a  100m2 = 0,05ha

 

 

7,4ha (SNL-A)

 

 

 

1,57 ha

 

 

 

2 ha

0,05 ha

 

 

7,4ha wordt voortgezet (onbemest)

 

 

1,57 ha

 

 

 

2 ha

0,05 ha

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Vogelwacht DrachtsterC0mpagnie Vogelwacht DrachtsterC0mpagnie
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Zie bijlage Zie bijlage
Aantal natte elementen

 

10 km sloot(schonen) met gesloten bak 10 km sloot(schonen) met gesloten bak
Aantal droge elementen

 

Singels en houtwallen zie ANLb, ook buiten ANLb + solitaire bomen Singels en houtwallen zie ANLb, ook buiten ANLb + solitaire bomen
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =3,62/55= 6,6% =3,62/55= 6,6%
Aantal meters inheemse erfbeplanting >300 mtr, zie bijlage 1 >300 mtr, zie bijlage 1
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja (5 broedparen gemiddeld)
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk) Gronte bonte specht, Bonte vliegenvanger, BoomkruiperDeze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Bonte vliegenvanger
Fitis
Tjiftjaf
Grote bonte specht
Roodborst
Winterkoning
Zanglijster
Grote lijster
Merel
Waterhoen
Meerkoet
Wilde Eend
Buizerd
Torenvalk
Sperwer
Boerenzwaluw
Koolmees
Pimpelmees
Heggemus
Zwartkop
Ringmus
Ekster
Huismus
Spreeuw
Spotvogel
Vlaamse gaai
Gekraagde Roodstaart
Zwarte roodstaart
Nijlgans
Kievit
Scholekster
 
Wintervogels
IJsvogel
 
Reptielen en amfibieën
Bruine kikker
Groene kikker
Watersalamander
Pad
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalante
Citroenvlinder
Argusvlinder
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Bunzing
Hermelijn
Steenmarter
Wezel
Mol
Veldmuis
Spitsmuis
Woelrat
Vos
Ree (w.o. albino ree)
Vleermuizen
 
Overige vogel- en diersoorten
Havik
Blauwe reiger
Kerkuil
 
Overige natuur- en landschapswaarden
15 soorten bramen


D