Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 5,06ha 5,06ha
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 112 112
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 12,144 12,144
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 21,9% 21,9%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 50,19 50,19
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

ANLb:
1a grasland met rustperiode 1 april – 1 juni

(wordt verlengd indien er nesten en/ of kuikens aanwezig zijn)

 

5a Kruidenrijk Grasland +

13c Botanisch waardevol grasland

 

4 Legselbeheer

 

Geen ANLb, wel zwaar weidevogelbeheer:
Voorbeweiden met daarna rustperiode van 6 weken

 

 

 

 

7,2542

 

 

 

4,8898

 

 

35,8030

 

xxxx

 

 

 

7,2542

 

 

 

4,8898

 

 

35,8030

 

xxxx

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Jankie Verhoeven Jankie Verhoeven
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Poel en Knotboomrijen Poel en Knotboomrijen
Aantal natte elementen Poel: 0,10ha Poel: 0,10ha
Aantal droge elementen

 

Naast poel ligt een helofytenfilter: 100m2 (0,01ha)
Buiten ANLb:
knotwilgen rij van 300 mtr (om de 15 meter, ongeveer 90 bomen) = opp. van 0,06ha bij breedte van 2m
Naast poel ligt een helofytenfilter: 100m2 (0,01ha)
Buiten ANLb:
knotwilgen rij van 300 mtr (om de 15 meter, ongeveer 90 bomen) = opp. van 0,06ha bij breedte van 2m
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 0,2% 0,2%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 250-300 mtr 250-300 mtr
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja, klein gedeelte Ja, klein gedeelte
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) 2016 niet gebroed

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig
Broedvogels

Kievit grutto tureluur
veldleeuwerik
grutto
Graspieper
Krakeend
Slobeend
Wilde eend
Nijlgans
Knobbelzwaan
Zwarte kraai (in knotwilgen)
Gele kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Merel
Pimpelmees
Koolmees
Huismus
Meerkoet
Waterhoen
Houtduif
visdiefje
Wintervogels
Brandganzen
Kolganzen
Smienten
Grauwe ganzenReptielen en amfibieën

Heikikker
Watersalamander
Vette dikke pad bruine
Groene kikkerDagvlinders

Koolwitje
Atalanta
Dagpauwoog
Citroenvlinder
BijenkastenKleine zoogdieren

Haas
Egel
Veldmuis
Rat
Spitsmuizen
Bunzing
Hermelijn
Wezel
Ree
VleermuizenOverige vogel- en diersoorten

Zilverreiger
Ooievaar
Buizerd Torenvalk
Bruine Kuikendief
FazantWaar vind ik deze boer?

Kaasboerderij Noorderlicht

Noorderloos

B