Koeien & land: 75 melkkoeien en 45 stuks jongvee

Koeien in de wei: van half april t/m oktober.

100 hectare natuurgrond van staatsbosbeheer en 4 hectare huiskavel.

Andere dieren: hond, 2 katten, 50 schapen, geit, konijnen, kippen, parkieten

Familiegeschiedenis: Jan komt uit een boerenfamilie. Zijn beide opa’s, meeste ooms en zijn eigen ouders waren melkveehouder. Jan is dus op de boerderij geboren en getogen. Omdat de boerderij te klein was voor twee gezinsinkomens, is Jan na de landbouwschool eerst buitenshuis gaan werken. Later heeft hij het bedrijf van zijn vader in Westzaan overgenomen. In 2004 kregen Jan en zijn vrouw Connie het aanbod om het bedrijf naar Zaandam te verplaatsen. Sindsdien beheren zij de natuurgraslanden van Staatsbosbeheer.

Jan Rutte: ““Als je zoals wij al heel erg met natuur bezig bent, is het een kleine stap om biologisch te worden. Sinds 2006 werken we biologisch en sinds 2010 biodynamisch. We zijn er vanzelf naar toegegroeid. Eigenlijk heb ik niet het idee dat ik iets anders doe. Voor mijn gevoel werk ik al twintig jaar op deze manier. Blijkbaar past het bij ons. Wat ik zo mooi vind aan het boerenvak? Het complete verhaal: ik ben directeur, veearts, planner, organisator, natuurbeheerder en cultuurbeheerder; de sloten in het land zijn ruim duizend jaar oud dus dat is cultuurbeheer.

Mijn vrouw Connie en ik runnen het bedrijf samen. De kinderen springen bij. Onze oudste zoon zit op de landbouwschool. Het hoeft niet van ons maar het zou leuk zijn als hij het bedrijf te zijner tijd overneemt. Hoe ik de toekomst van dit bedrijf zie? We hebben een stevige basis. De stad om ons heen klaagt niet. Ik denk wel dat de omwonenden waarderen wat wij doen.”

Jan kan u ook meer vertellen over Natuur.


Type bedrijf: bedrijf met weidevogels


Natuurinvulling


Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 115
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 110
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 50 ha maaibeheer zeer weinig extensief beweiden
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 50*/93ha=54%
Totale oppervlakte SNL-N 93
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) n.v.t.
Oppervlakte (in ha) per pakket n.v.t. zie kaart, Afspraak met SBB, beheer naar eigen invulling
Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Frans Parmentier (broedvogeltellingen)
Vogelwacht Zaanstreek (wintertelling)
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Riet en water
Elzensingel op erf
Knotwilgen naast woonhuis
Aantal natte elementen Riet en Water
Aantal droge elementen Zie inheemse erfbeplanting
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 15/115=13%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 100 meter elzensingel 30 meter knotwilg
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Nee
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Enkele broedgevallen in land, onder bruggen spontane broedgevallen onder. 1-5 broedparen


Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Baardman
Bergeend
Blauwborst
Brandgans
Canadese gans
Fazant
Fuut
Graspieper
Grauwe gans
Grutto
Kievit
Kleine karekiet
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Nijlgans
Rietgors
Rietzanger
Scholekster
Slobeend
Soepgans
Tureluur
Veldleeuwerik
Visdief
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wilde eend
Witte kwikstaart

Reptielen en amfibieën
Bruine kikker
Rugstreeppad
Watersalamander

Dagvlinders
Dagpauwoog
Kleine vos
Libellen

Kleine zoogdieren
Bosmuis
Bunzing
Hermelijn
Wezel
Haas
Egel
Waterspitsmuis
Noorse woelmuis
Rat
Vos
Muskusrat (incidenteel)
Mol

Overige natuur- en landschapswaarden
Veenmos(rietland):
Orchideeen: rietorchidee, moeraswesporchis, kleverige oogtroost


Waar vind ik deze boer?

Zaandam

F