De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van 25 biodynamische melkveehouders. Er zijn meerdere melkveehouders van Zuiver Zuivel die de kalfjes bij de koe laten lopen. Echter niet alle veehouders van Zuiver Zuivel laat de kafjes bij de koe. De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Of een boer hiertoe overgaat, heeft met zeer veel factoren te maken, het stal type, het weideareaal, het diermanagement van de boer. De belangstelling hiervoor neemt wel toe, maar het is nog niet zover dat het een algemene norm is geworden. Op dit moment zijn de Zuiver Zuivel melkveehouders aan het kijken welke stappen zij op dit gebied gezamelijk kunnen nemen.

Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. In 20% van de  gevallen kiezen de boeren er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.  De koeien van de Zuiver Zuivel melkveehouders hebben meer vierkante meters per koe. Ook moet er voldoende licht zijn in de stallen. Daarnaast houden de koeien hun horens, welke een rol spelen bij de spijsvertering en dus indirect op de melk van invloed zijn. Verder is weidegang verplicht en komt minstens 80% van het voer van het eigen bedrijf om zo de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer in februari 2016 is een maatschappelijke discussie ontstaan over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook ter sprake bij Stichting Demeter. Vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt is de vroege scheiding discutabel. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.