Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 33,13 excl. Part. NB(14ha) 38,13 excl. Part. NB(14ha)
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha)
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Geen specifiek beheer voor weidevogels
Akkervogels: 35,5%
Geen specifiek beheer voor weidevogels

Akkervogels:33,7%

Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen, m.i.v. 2018 wel Geen, m.i.v. 2018 wel
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

Geen ANLb, wel m.i.v. 2018:
Particulier Natuurbeheer:
14ha: 4ha Notenboomlaan (40m breed *1000.tr)

rest Loofhout: zwarte es, els, eik, bottelroos (10ha)

 

SNL-Natuur (pacht van Brabants Landschap):
Groesplaat:21,83ha (extensieve beweiding met 20 pinken)
Struikwaard, 9ha, verdeeld over 3 percelen met westelijk luzerne, spelt, grasklaver, wintertarwe

Driehoekje: 0,7ha graanmengel (wintervoorraad voor muizen en patrijzen) +
Bloemrijke Rand/ graanstrook 0,955 (wintervoorraad land)
v.a.2017: 5ha erbij, Boekweit + gele haver

 

 

 

 

 

14

 

 

21,83

 

 

11,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

21,83

 

 

16,27

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Henk van Diest, Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur Henk van Diest, Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Houtrillen tussen percelen van 9ha bij Brabants landschap (Struikwaard): 630 mtr a 2 mtr breed=0,13ha
+ 14ha Particulier Natuurbeheer
Houtrillen tussen percelen van 9ha bij Brabants landschap

(Struikwaard) 630 mtr a 2 mtr breed=0,13ha
+ 14ha Particulier Natuurbeheer

Aantal natte elementen

 

n.v.t. n.v.t.
Aantal droge elementen

 

Zie ‘aanwezige landschapselementen’ Zie ‘aanwezige landschapselementen’
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 15% 15%
Aantal meters inheemse erfbeplanting Geen geen
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja (in de machineberging) Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, 3 paren
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

 

Huiszwaluw

Patrijs (zowel rond erf als bij Brabants landschap)

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Huismus
Spreeuw
Houtduif
Turkse Tortel
Wilde Eend
Krakeend
Knobbelzwaan
Meerkoet
Waterhoen
Winterkoning
Roodborst
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Kievit
Scholekster
Grutto op bedrijf bij buurman
Tureluur
Koolmees
Pimpelmees
Kuifeend
 
Wintervogels
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans (mindere mate)
Nijlgans
Smient
Houtsnip
 
Reptielen en amfibieën
Kikkers, soort onbekend
Padden, soort onbekend
Dagvlinders
Zandoogje
Koolwitje
Dagpauwoog
Citroenvlinder
Atalanta
Kleine zoogdieren
Veldmuis
Woelmuis
Spitsmuis
Bruine rat
Beverrat
Egel
Haas
Bunzing
Wezel
Hermelijn
Vleermuis
Overige vogel- en diersoorten
Zilverreiger
Ijsvogel
Buizerd
Torenvalk   sperwer
Ree
Vos

 

Waar vind ik deze boer?

Rijswijk

R