Koeien & land: 150 melkkoeien, 170 stuks jongvee en ossen, 170 hectare land.

Andere dieren: honden, katten, kippen, varkens, 40 schapen.

Extra activiteiten: weilandwinkel met verkoop van eigen ossenvlees en seizoensgroentes uit de moestuin, fietstochten, wandelpaden en re-integratiezorg.

Jan kan u vertellen over Balans en Weidevogels.Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 140 140
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 15 ton 15 ton
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 77 77
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 42,7 42,7
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) geen Geen
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

‘Geen pakketten’ (Huiskavel (100ha))
na 15 juni gemaaid

 

SNL-Natuur (Veldkavel (40ha aan andere zijde Pijnacker)) Akkersdijkse plassen van Vereniging Natuurmonumenten
Vochtig weidevogelgrasland:
> voor 1/7 niet gemaaid.
> heel vroeg of heel laat gemaaid.

 

 

 

Min. 50ha

 

 

 

 

 

25ha

(15)

 

 

 

Min. 50ha

 

 

 

 

 

25ha

(15)

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Frans Eigenraam Frans Eigenraam
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Sloten, Helofytenfilters, Poelen, NVO’s, Geriefhoutbosjes Sloten, Helofytenfilters, Poelen, NVO’s, Geriefhoutbosjes
Aantal natte elementen

 

Sloten: 30 km ecologisch slootschonen *gem. breedte 2,5mtr = 7,5ha (vallen buiten beteelbaar oppervlak)

Helofytenfilter 2 stuks, 0,7ha

Poelen, 2 stuks: 0,08 ha

Natuurvriendelijke oevers 3m breed: 2 a 3 km = min. 0,6ha (vallen onder landoppervlak)

Sloten: 30 km ecologisch slootschonen *gem. breedte 2,5mtr = 7,5ha (vallen buiten beteelbaar oppervlak)

Helofytenfilter 2 stuks, 0,7ha

Poelen, 2 stuks: 0,08 ha

Natuurvriendelijke oevers 3m breed: 2 a 3 km = min. 0,6ha (vallen onder landoppervlak)

Aantal droge elementen

 

Geriefhoutbosjes, 3 stuks, totaal 1,2ha Geriefhoutbosjes, 3 stuks, totaal 1,2ha
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 5,41% (incl. sloten) 5,41% (incl. sloten)
Aantal meters inheemse erfbeplanting 80 meter 80 meter
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja (met name de schuren)
Boerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja, 10

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Weidevogelgemeenschap excl. kemphaan en watersnip
Lepelaar
Witte kwikstaart
Kluut
Fuut
Meerkoet
Waterhoen
Merel
Roodborst
Winterkoning
Huismus
Spreeuw
Bergeend
Nijlgans
Grote Canadese gans
 
Wintervogels
Smienten
Kolgans
Grote zilverreiger
Brandgans
Grauwe gans
 
Reptielen en amfibieën
Bruine kikker
Groene kikker
Ringslang
Pad
Watersalamander
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Mol
Veldmuis
Spitsmuis
Bruine rat
Hermelijn
Wezel
Bunzing
Vos
 
Overige vogel- en diersoorten
Buizerd
Torenvalk
J