Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

 

Type bedrijf: bedrijf met overige natuurwaarden

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 1,8 1,8
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 140 140
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0,9 0,9
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 2,9% 2,9%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) 1,8 1,8
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

Collectief Oost

13c Botanisch waardevol grasland 0,7792
12b Ecologisch slootschonen 4027,26 mtr* breed: 2,25 = 0,9ha

Collectief Eemland
beheer van lijnvormige beplantingen, beheer eens in de 6 jaar 0,1149ha

 

0,7792

0,9
0,1149

 

0,7792

0,9

0,1149

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Geen Geen
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): beheer van lijnvormige beplantingen, beheer eens in de 6 jaar beheer van lijnvormige beplantingen, beheer eens in de 6 jaar
Aantal natte elementen

 

5,5 km sloot w.v. 4 km sloot met Ecologisch slootschonen 5,5 km sloot w.v. 4 km Ecologisch slootschonen
Aantal droge elementen

 

9 rijen met hakhoutbeheer van lijnvormige beplantingen, beheer eens in de 6 jaar 9 rijen met  hakhoutbeheer van lijnvormige beplantingen, beheer eens in de 6 jaar
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 4,1% 4,1%
Aantal meters inheemse erfbeplanting 600mtr  incl. solitaire bomen 600 mtr incl. solitaire bomen
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja Ja
Boerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Ja 1 of 2 nesten
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk)

 

Grote bonte specht

 

Deze soorten zijn op het land en/of erf aanwezig

 

Broedvogels
Kievit
Grutto
Winterkoning
Roodborst
Huismus
Spreeuw
Houtduif
  
Wintervogels
Nijlgans
 
Kleine zoogdieren
egel
haas
Veldmuis
Spitsmuis
Bruine rat
Vos
Vleermuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Ekster
Zwarte Kraai
Blauwe reiger

 

Waar vind ik deze boer?

Hoogland

https://www.weede.nl/

B