Koeien & land: 70 melkkoeien, 80 jongvee, 140 hectare Andere dieren: honden, kat, kippen, varkentje

Extra activiteiten: wandelpaden, rondleidingen, educatieprojecten, culturele activiteiten, ontvangst- en vergaderruimte.

Zij vertelt wat over Kringloop en Extensief.Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 130 130
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 90 100
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 60 60 (1o botanisch, 30 laat maaien, 20 voorweiden)
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 46% 46%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) Geen ANLb, wel SNL-N Geen ANLb, wel SNL-N
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

SNL-N (zie bijlage 1):
12.02 kruiden- en faunarijk grasland

12.05 kruiden- en faunarijk akkerland
11.01 droog schraalgrasland
12.03 glanshaverhooiland
12.04 zilt- en overstromingsgrasland

 

 

 

106,07

25,56

7,33

4,15

 

 

 

106,04

23,63

7,33

4,15

16,47

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Gerrit Voskamp Gerrit Voskamp
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Zie bijlage 1 Zie bijlage 1
Aantal natte elementen: pakket N12.01 rivier

 

24,83 w.v. 0,5ha riet 24,83 w.v. 0,5ha riet
Aantal droge elementen

 

Scheer- en struweelhagen, knotwilgen, griend, solitaire bomen Scheer- en struweelhagen, knotwilgen, griend, solitaire bomen
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik Niet van belang voor weidevogelplan Niet van belang voor weidevogelplan
Aantal meters inheemse erfbeplanting Niet aanwezig, niet toegestaan in uiterwaarden Niet aanwezig, niet toegestaan in uiterwaarden
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) ja ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) ja ja
Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Vogels
Dodaars
Fuut
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Soepgans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Slobeend
Kuifeend
Havik
Buizerd
Torenvalk
Kwartel
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier
Kievit
Wulp
Tureluur
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Bosuil
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Graspieper
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
 
Wintervogels
Grauwe gans, Kolgans, Brandgans
Smient in kolk.
  
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Bruine kikker
Groene kikker
Padden
  
Dagvlinders
Koolwitje
Citroenvlinder
Atalanta
Dagpauwoog
St. Jacobsvlinder
 
Kleine zoogdieren
Haas
Hermelijn
Wezel
Veldmuis
Bruine rat
Das
Vos
 
Overige natuur- en landschapswaarden
Hoge botanische waarden
A