Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

 

Type bedrijf: bedrijf met overige natuurwaarden

 

Natuurinvulling 2016
2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 4,56ha excl. 4ha voorbeweiden 6,56ha excl. 4ha voorbeweiden
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Part natuurbeheer per jaar 10 ton

Ruige mest meeste 10-15 ton  rest drijfmest

Part natuurbeheer per jaar 10 ton

Ruige mest meeste 10-15 ton  rest drijfmest

Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 0 (wel 4ha voorbeweiden) 0 (wel 4ha voorbeweiden)
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 8,2% 14,3%

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
boerenzwaluw
Kerkuil (2 kasten)
Krakeend (Part NB)
Tureluur (Part NB)
Zwaan
Kievit
Scholekster
Grutto
Fazant
Houtduif
Turkse Tortel
Winterkoning
Koolmees
Roodborst
Mus
Merel
Ringmus
Heggemus
Meerkoet
Waterhoen
Bergeend
Ekster
  
Wintervogels
Kolganzen
Nijlgans
Brandgans
Grauwe gans
 
Reptielen en amfibieën
Watersalamander
Rugstreeppad
Bruine Kikker
Brulkikker
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
Citroenvlinder
 
Kleine zoogdieren
Hermelijn
Haas
Egel
Vos
Veldmuis
Spitsmuizen
Gewone rat
Vleermuis
 
Overige vogel- en diersoorten
Buizerd
Torenvalk
Bruine kiekendief

Waar vind ik deze boer?

Amsterdam

S