Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

 

Type bedrijf: bedrijf met overige natuurwaarden

Natuurinvulling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) Min. 79ha Min. 79ha
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 80 kg 80 kg
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Maaien na 15 juni en kruidenrijk: 60ha
Akkerkruiden: 18ha
Geen weidevogelbeheer
Maaien na 15 juni en kruidenrijk: 60ha
Akkerkruiden: 18ha
Geen weidevogelbeheer

 

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels
Boerenzwaluw
Koolmees
Pimpelmees
Grauwe vliegenvanger
Steenuil (onder dakpannen) meestal zitten spreeuwen al in de kast
Tuinfluiter
Witte kwikstaart
Mus
Merel
Heggemus
Ringmus
Grote lijster
Kievit (enkele kievit)op  veldkavel klei op veen
Scholekster
Tureluur
Meerkoet
Waterhoen
Kuifeend
Wilde eend
Winterkoning
Roodborst
 
Wintervogels
Grauwe Grans
Kolgans
Brandgans
 
Reptielen en amfibieën
Ringslangen
Padden
Kikkers
Watersalamander
 
Dagvlinders
Dagpauwoog
Koolwitje
Citroenvlinder
Atalanta
Veel meer
 
Kleine zoogdieren
Wezel
Haas
Egel
Muizen (veldmuis, waterspitsmuis, bosspitsmuis)
Ratten
Bunzing
Hermelijn
 
Overige vogel- en diersoorten
Torenvalk (broedend in kast in veldschuur)
Buizerd op Fort Nigtevecht
Vlaamse Gaai
Ekster, Kraai
Roerdomp, Purperreiger
 
Overige natuur- en landschapswaarden
Akkerdistel
Rietorchis, diverse andere orchideesoorten
Kale Jonker
Diverse soorten in botanische weideranden

 

 

Waar vind ik deze boer?

Abcoude

www.hartstocht.net

S