Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

 

Type bedrijf: bedrijf met overige natuurwaarden

2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 0,8 0,8
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 112 kgN/ha 112 kgN/ha
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Geen weidevogels
akkerrand: 0,24
Geen weidevogels
akkerrand: 0,24
Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 0,8% 0,8%
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) nvt nvt
Oppervlakte (in ha) per pakket

 

Geen ANLb, eigen beheer (o,8ha)
-BloemenRanden op akker en langs grasland: 3 meter breed en 800 meter lang: eenjarige bloemenmengsel.

–   1850 meter sloot geschoond met aaikorf (ecologisch slootschonen) sloot gem. 3 meter + 1 bredere sloot = 1850*3= 0,56ha

 

 

 

0,24

 

0,56

 

 

 

0,24

 

0,56

Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Wel aanwezig, naam onbekend. Wel aanwezig, naam onbekend.
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Geen ANLb, kruidenrijke akkerranden.800×3 Geen ANLb, kruidenrijke akkerranden.800×3
Aantal natte elementen

 

1850 meter sloot

Maaikorf (ecologisch slootschonen) sloot gem. 3 meter + 1 bredere sloot = 1850*3= 0,56ha

1850 meter sloot

Maaikorf (ecologisch slootschonen) sloot gem. 3 meter + 1 bredere sloot = 1850*3= 0,56ha

Aantal droge elementen

 

Geen, niet toegestaan Geen, niet toegestaan
Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik =0,56/24,56=2,3% =0,56/24,56=2,3%
Aantal meters inheemse erfbeplanting Ruim 600 meter Ruim 600 meter
Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Ja (sinds komst uilen niet meer, ook al zit uil in andere stal) Ja
Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Nee, niet meer
Andere bijzondere soorten aanwezig op het erf/land (bijv. huiszwaluw, kerkuil, torenvalk) Kerkuil, torenvalk

 

Deze soorten zijn op het land en/of erf aanwezig

 

Broedvogels
Roodborst
Winterkoning
Wilde eend
Kerkuil
Koolmees
Pimpelmees
Grote Bonte Specht
Kievit (op akkerland)
Scholekster
Ekster
Boomkruiper
Vink
Huismus
Heggemus
Waterhoen
Meerkoet
  
Wintervogels
Weinig ganzen ivm raaigras bij de buren
 
Reptielen en amfibieën
Kikkers
Watersalamander
Padden
 
Dagvlinders
Koolwitje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Atalanta
 
Kleine zoogdieren
Egel
Haas
Vos
Hermelijn
Wezel
Veldmuis
Ratten
Spitsmuis
 
Overige vogel- en diersoorten
IJsvogel (sloot, broed in naburig bosje)
Lepelaar
Zilverreiger
Vlaamse gaai
Kramsvogel
Blauwe reiger
Nijlgans
vleermuis

 

B