Koeien & land: 60 melkkoeien en 90 stuks jongvee.

Koeien in de wei: april t/m oktober.

Bedrijf met weidevogels.

50 hectare huiskavel waarvan 13 hectare grasland; de rest is voor akkerbouw (tarwe, uien, erwten, wortels enz.)

Andere dieren: hond, paarden, kippen, varkens, schapen, geiten, ganzen, pauwen

Natuurgebied: Flevolandschap en Staatsbosbeheer Natuurbeheer: Boerderij Zonnehoeve werkt samen met natuurbeheerorganisaties als Flevolandschap en Staats Bosbeheer.

In die samenwerking worden de koeien ( en paarden ) van Zonnehoeve ingezet voor begrazing, zodat de natuur wel zijn gang kan gaan, maar toch ook een beetje wordt kort gehouden. Daarnaast onderhouden de boeren zelf de open stukken in de natuurgebieden door er tarwe, gras/klaver of luzerne te telen.

De natuurgebieden liggen in Almere (het Kromslootpark), Lelystad (de Burgkamp) en in Zeewolde. In Zeewolde gaat het om het grote natuurgebeid ‘ De Stille kern’. Dit gebied van bijna 1000 ha is vrij toegankelijke voor wandelaars en is een mooi natuurgebied-in-ontwikkeling.

Onze biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit op en rond hun erf. Daar doen ze nog een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf half maart 2017 aan strenge criteria voor bedrijven met diverse natuurwaarden en boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.

 

Natuurinvuling

Natuurinvuling 2016 2017
Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 228ha (Staatsbosbeheer) 228ha (Staatsbosbeheer)
Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) Bemesting door beweiden of geen bemesting Bemesting door beweiden of geen bemesting
Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) Weidevogels is niet van toepassing.
40
 

 

40

Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 40/243ha=16,4% 40/243ha=16,4%

 

Welke soorten zijn op uw land en erf aanwezig?

Broedvogels
Kerkuil (2 kasten)
Roodborst
Mus
Winterkoning
Zwarte kraai
Ekster
Koolmees
Pimpelmees
  
Wintervogels
Kieviten
Goudplevier
  
Reptielen en amfibieën
Kikkers
 
Dagvlinders
Koolwitje
Dagpauwoog
Atalanta
  
Kleine zoogdieren
Steenmarter
Konijn
Egel
Haas
Ree
Vos
Muizen
 
Overige vogel- en diersoorten
Buizerd
Blauwe reiger
Zilverreiger
 
Overige natuur- en landschapswaarden
2 bijenvolken

 

Huidig oppervlakte natuur en landschapselementen in het bedrijf

Oppervlakte kruidenrijkgrasland en type =

1 grasland met rust periode (min. tot 15 juni)      40 hectare[1]                       16,4 % van het totale areaal + 5 kruidenrijk grasland

 

Ze vertellen u graag ook wat over Landschapsbeheer.

Waar vind ik deze boer?

Zeewolde

B